2030 plan

Det gode liv

EN SOLID HELHEDSPLAN FRA EN BORGERLIG MIDTE SOM STÅSTED

KristenDemokraterne har store ambitioner på Danmarks vegne, og vi mener at hvert menneske skal mødes med forventninger. Vores udspil til en 2030-plan tager udgangspunkt i almindelige menneskers hverdag, og vi henvender os til mennesker fra alle samfundslag i vores land.

Der er behov for en ny investeringsplan, en gennemgribende prioritering af det offentlige forbrug, en styrkelse af beskæftigelsen samt en frisættelse af lokalsamfund, kommuner og regioner. Derfor denne 2030-plan som grundsten for udviklingen frem mod 2030.

Vi fjerner serviceloftet i kommunerne, så nærdemokratiet genoprettes.

I planen har vi et stort fokus på at få flyttet økonomi og beslutninger tættere på borgerne. I KristenDemokraterne ønsker vi nemlig et opgør med den stigende statsmonopolisering af al offentlig virksomhed og ansvar, som vi har set de senere år.

Derfor flyttes penge og magt fra staten til regionale og lokale fællesskaber. Det medfører bl.a. at regionerne skal tildeles skatteudskrivningsret, så man lokalt kan bestemme antallet af fødeafdelinger og placeringer af hospice. Ligeledes foreslår KristenDemokraterne en revision af budgetloven og en forøgelse af det økonomiske råderum for kommunerne.

MASSIV INVESTERING I SUNDHED & PSYKIATRI

Alle i Danmark skal kunne få ordentlig behandling for såvel fysiske som psykiske sygdomme. Gennem alt for mange år er sundhedspersonale blevet bedt om at løbe hurtigere og være mere effektive. Det er imidlertid på ingen måde fordrende ift. bedre sundhed for såvel patienter som sundhedspersonale. Derfor foreslår KristenDemokraterne :
– Sundhedsvæsenet skal tilføres 14 mia. årligt
– En seriøs opprioritering af psykiatrien
– Der skal udarbejdes en national helhedsplan mod misbrugsproblemer.
– Vi tilfører ca. 15 mia. kr. årligt til kommuner og regioner, som man lokalt kan disponere over
Det er på tide med et opgør med det politiske lappegrej i sundhedsvæsenet – her gå KristenDemokraterne gerne forrest.

DEN GODE BARNDOM

Vi er i KristenDemokraterne kendt som børnenes parti, og derfor har vi i vores 2030-plan naturligvis også et stort fokus på initiativer, der kan sikre børn og unge endnu bedre forudsætninger for at trives.

Med vores borgerlige udgangspunkt mener vi, at det altid må være forældrenes ansvar, hvilken form for pasning, der er bedst for deres barn og familie. Ligeledes tror vi på, at frihed og tillid er væsentlige kilder til den gode skole – derfor vil vi give den enkelte skole retten til at indrette skoledagen på den måde, som giver bedst mening netop her.

KristenDemokraterne foreslår følgende:

– Indfør tilskud til hjemmepasning på 85% af kommunale pasningsudgifter
– Indfør selvstyrende folkeskoler i hele Danmark
– Etabler en børnerettighedsdomstol
– Indfør minimumsnormeringer på institutionsniveau svarende til BUPLs anbefalinger
– Hæv koblingsprocenten til 85% til frie skoler
– Ligestilling mellem offentlige og private institutioner
– En styrkelse af højskoler og efterskoler med 500 mio. årligt

SKAT & BESKÆFTIGELSE

Samfundet har brug for flere og ikke færre hænder, hvis vi fremover ønsker bedre balance mellem arbejde og fritid. Derfor vil KristenDemokraterne beskatte arbejde mindre – således at en gennemsnitlig familie på to personer vil få en skattenedsættelse svarende til 29.000 kr. årligt. Du kan læse mere om skattenedsættelserne her.

Alt for mange familie­ejede virksomheder og landbrug risikerer at overgå til uden­landske kapitalfonde. Det er ikke i vores kul­turel­le interesse. KD fore­slår at fjerne generations­­kifte­beskatningen.

Ud over skat på arbejde, er der et behov for at fjerne generationsskiftebeskatningen, så der også i fremtiden er familieejede virksomheder og landbrug i hele landet. Alt for mange familieejede landbrug og virksomheder risikerer i dag at overgå til udenlandske investorer og kapitalfonde pga. generationsskiftebeskatningen.

KristenDemokraterne foreslår bl.a. følgende:

– Hæv topskattegrænsen til 800.000
– Hæv beskæftigelsesfradraget fra 10,65% til 26,6%
– Fjern generationsskiftebeskatningen
– Sænker beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft til 300.000
– Vi hæver arbejdsudbuddet med 39.000
– Sænk rentefradraget til 10%
– Herudover ønsker KristenDemokraterne også at indføre en CO2-skat, som de økonomiske vismænd anbefaler det. Dette vil være fordrende ift. målet om en 70% reduktion i CO2-
udledningen i 2030. Provenuet fra denne skat, vil KristenDemokraterne dog føre tilbage til erhvervslivet i form af lettelser andre steder.

TRIVSEL & RUMMELIGHED

Rettidig rådgivning og hjælp kan være afgørende ift. vores egen og familiens trivsel. Derfor vil KristenDemokraterne sikre, at der afsættes 1 mia. kr. til rådgivningsområdet, så man bl.a. kan få forældre- eller parrådgivning, så langt flere kriser kan håndteres før de vokser sig store.

Vi vil ligeledes halvere optjeningsperioden for dagpenge samt afskaffe kontanthjælpsloftet og 225-reglen. Vi ved at udsatte mennesker i høj grad bliver pressede af disse ordninger – og at det kan medføre høj grad af stress og psykisk mistrivsel.

Jobcentrene opfattes af mange i dag, ikke som en hjælp, men som et stresselement i en i forvejen stressende situation. Derudover er der ikke mange, der angiver at jobcenteret har været afgørende ift. at skaffe sig et job. Centrene skal nytænkes og vi skal sikre, at der er hurtigere og bedre afklaring gennem jobcentrene.

Udlændinge der kommer til vores land, skal hjælpes med at blive godt integreret. Derfor vil vi investere i sprogskoler, da vi ved, at det danske sprog er en forudsætning for den gode integration. Udlændinge skal samtidig stilles overfor krav, når det kommer til integrationen, og man skal yde en indsats for de offentlige ydelser, som man måtte modtage.

GRØN OMSTILLING

Der har været meget snak om den grønne omstilling – tiden er inde til, at vi for alvor skal handle. KristenDemokraterne er det borgerlige parti, der har den mest ambitiøse tilgang til den grønne omstilling. Vi har stolte traditioner som et ansvarligt parti, når det omhandler klima, miljø og bæredygtighed. Med vores 2030-plan giver vi et bud på en omstilling i samarbejde med erhvervslivet og dansk forskning. Virksomhederne og forskerne skal dog have frihed til at forske i de teknologier, som anses for at have det største potentiale, når det kommer til at løse klimaudfordringerne. Derfor kæmper vi i KristenDemokraterne for en teknologi-neutral tilgang til forskning. En tilgang, hvor det er potentiale og ikke fordomme eller medieomtale, der dikterer forskningen.

KristenDemokraterne foreslår bl.a. følgende:

– Indfør en CO2-skat og før provenuet herfra tilbage til en grøn investeringsfond
– Invester yderligere i klimafonden
– Køb lavbundsjord og omdan til fri natur
– Vi skal have en teknologineutral tilgang til forskning, herunder kernekraft
– Skab bedre forudsætninger for produktion af biogas

DANNELSE & DEMOKRATISK INFRASTRUKTUR

Det kræver penge og politisk mod at gennemtænke den danske mediestøtte, som vi allerede i dag bruger 5 mia. kr. på. Med lidt højstemt retorik kan man sige, at der sker en bekymrende udhuling af Danmarks demokratiske infrastruktur. KristenDemokraterne tager ansvar og foreslår en massiv investeringsplan for de danske medier.

Ligeledes når det kommer til kultur og foreningsliv, er der behov for en opprioritering af området. Investeringer i kunst og foreningsliv er en investering i fællesskabet og dem vi er.

konkret foreslår KristenDemokraterne:

– En økonomisk indsprøjtning på 500 mio. kr. årligt til landets høj- og efterskoler
– Der skal afsættes 2 mia. kr. ekstra årligt til kultur
– Indfør en medieskat og afsæt yderligere 5 mia. årligt til demokratisk infrastruktur
– Styrk armslængdeprincippet gennem et lukket finansieringssystem
– Genopbyg den demokratiske infrastruktur i hele landet

LÆS HELE UDSPILLET HER

Du kan også klikke på forsiden her, for at downloade planen: